Programy i metody

 • W swojej pracy nasi nauczyciele wykorzystują  metody i techniki pracy z dziećmi poznane w toku studiów, a także zdobyte na szkoleniach i kursach.
 Dzieci w tym wieku stosunkowo łatwo poddają się działaniom wspomagającym ich rozwój. Każde dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną inteligencją, zadatkami na rozwijanie twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba zatem stworzyć mu możliwość maksymalnego rozwoju, na co w naszych placówkach kładziemy duży nacisk.

 • Metoda pedagogiki Marii Montessori

  „Pomóż mi zrobić to samemu” to kluczowe hasło Marii Montessori. Dziecko dąży przez aktywność i samodzielne działanie do uzyskania niezależności od dorosłych, nauczyciel staje się inaczej niż w tradycyjnym nauczaniu, partnerem dziecka a nie mentorem.

 • Dziecięca matematyka Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

  Koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowaną tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce szkolnej. Program ten rozwija inteligencję operacyjną dzieci, kształtuje umiejętności matematyczne oraz dba o hartowanie odporności emocjonalnej dzieci tak, aby potrafiły pokonywać trudności i nie zrażały się porażkami.

 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

  w której rozwijamy jednocześnie funkcje językowe, spostrzeżeniowe: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinetycznych (czucie ruchu) i motoryczne oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno-motorycznej.

 • Metoda Klanzy

  której źródłem powstania jest pedagogika zabawy. Pedagogika zabawy wykorzystuje urozmaicone propozycje, które mogą ożywić tradycyjne nauczanie ( np. gry dydaktyczne, zabawy ułatwiające wejście w grupę, metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, zabawy rozluźniające, odprężające, gry pozwalające zapamiętanie imion, ważnych symboli, wyrazów).

 • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Bati Strauss

  w której bardzo ważną rolę w rozwoju dzieci odgrywa muzyka. Bati Strauss opracowała metodę, dzięki której dzieci mają okazję poznać muzykę klasyczną. Metoda aktywnego słuchania muzyki polega na tym, iż dzieci słuchając muzyki wykonują proste, rytmiczne ruchy według wskazówek nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych ruchy te są znacznie mniej skomplikowane i ilustrują, które opowiadanie jest związane z utworem.

 • Metoda twórczego ruchu Carla Orffa

  który twierdził, że „naprawdę rozumie i czuje sens muzyki ten, kto czynnie w niej uczestniczy”. Według niego podstawą jest integracja ruchu, śpiewu, mowy, gry na instrumentach, plastyki, itp. Głównym celem metody jest rozbudzenie w dziecku tendencji do samoekspresji.

 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

  w której głównym założeniem jest wykorzystanie ruchu, jako narzędzia wspomagającego rozwój psychoruchowy dziecka. Poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych metodą W. Sherborne dziecko poznaje własne ciało, ma poczucie własnej siły, sprawności, a co za tym idzie świadomość możliwości ruchowych. Zbudowane w ten sposób zaufanie do własnych umiejętności przekłada się na poczucie bezpieczeństwa, które stymuluje dziecko do aktywnego i kreatywnego działania w „oswojonej” przestrzeni oraz dzielenia jej z innymi osobami, z którymi zaczyna kooperować i tworzy bliską więź.

 • Elementy programów aktywności wg Knillów

  gdzie nadrzędnym elementem programu jest specjalnie skomponowana muzyka (prosta linia melodyczna i łatwy do zapamiętania rytm), której towarzyszą proste polecenia wydawane przez nauczyciela np. klaszczemy, głaszczemy brzuch itp. Dzięki systematycznym ćwiczeniom będziemy w stanie zaobserwować jak kształtuje się koordynacja słuchowo – ruchowa dziecka, umiejętność przewidywania ruchów poprzez wsłuchiwanie się w melodie a także rozwój aktywności ruchowej oraz orientacja w czasie.

 • Nauka czytania metodą Glena Domana

  Jest to metoda globalna, czyli dzieci poznają całe słowa a nie litery i dlatego sprawia im to tak wiele radości. Dla maluchów litery to abstrakcja, zbiór różnie powyginanych kresek. Kiedy uczą się czytania metodą  globalną całym słowom nadawane jest znaczenie. Polega ona na prezentowaniu wyrazów na kartonowych paskach.

 • Metoda projektów badawczych

  Dziecko ma możliwość bezpośredniego, wielozmysłowego poznania świata (np. obserwując jak rośnie roślinka, co trzeba zrobić żeby ciasto nam wyrosło, skąd się bierze deszcz, itp.).

 • Metoda Kwiatkowskiej

  Wyróżnia ona 3 główne rodzaje metod pracy z dziećmi: metody oparte na działaniu (czynne), metody oparte na obserwacji (oglądowe) oraz metody oparte na słowie (słowne).

Call Now Button