Roztrzygnięty konkurs

16 sierpnia 2016

Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert (12 sierpnia br.) na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert ogłoszony Zarządzeniem nr 144/6/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2016 r.

W drodze konkursu wyłonione zostało Przedszkole Niepubliczne „Martynka Bis”, z siedzibą w Lublinie, ul. Biskupa M. Fulmana 7. Przedszkole dysponuje 26 miejscami dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Rekrutacja do przedszkola odbędzie się na zasadach przyjmowania do publicznych przedszkoli. Harmonogram rekrutacji na wolne miejsca przedstawiamy poniżej:

Harmonogram:

17 sierpnia 2016 r. do 23 sierpnia 2016 r.
w godz.: od 10.00 – 12.00 i od 15.00 – 17.00
– składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola,
25 sierpnia 2016 r., godz. 8.00
– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych,
25 sierpnia 2016 r. , godz. 8.15 do 26 sierpnia 2016 r., do godz. 16.00
– potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych,
29 sierpnia 2016 r., godz. 8.00
– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów.

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów:

1 etap – kryteria ministerialne uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
2 etap – kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

Kryteria ustawowe:
Art. 20c ust. 1 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto art. 20c ust. 2 wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 pkt, każde.

Kryteria gminne:

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole, dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez gminę, zapewniające realizację potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa Rada Gminy.

Kryteria gminne określone w uchwale nr 1196/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 10 października 2014 r. :

pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 pkt;
uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 pkt;
zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2 pkt;
zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1 pkt;
uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 pkt;
zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-4 lat – 1 pkt.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola dostępny jest w siedzibie Przedszkola Niepublicznego „Martynka Bis”, ul. Biskupa M. Fulmana 7 w Lublinie, tel. 081 745 66 88, 601 666 712.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Przedszkolu Niepublicznym „Martynka Bis”, ul. Biskupa M. Fulmana 7
w Lublinie.

Call Now Button